Stadgar

Vid den Ordinarie Föreningsstämma 15 juli 2017 gjordes ändringar i stadgarna som för det mesta gäller styrelsen och dess arbete.  Här följer de nya stadgarna.


Stadgar för Brf Strandhagen 769617-3785 Reviderade och antagna 15 juli 2017

§ 1 Föreningsnamn
Föreningens företagsnamn (firma) är Bostadsrättsföreningen Strandhagen.

§ 2 Ändamål och verksamhet
Föreningen har tili ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättsinnehavare.

§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Upplands-Bro kommun, Stockholms län.

§ 4 Räkenskapsår och årsredovisning
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. Minst två månader före Ordinarie Föreningsstämma skall styrelsen avlämna en årsredovisning till revisorerna. Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 5 Kallelse till Föreningsstämma
Styrelsen kallar till Föreningsstämma. Kallelse till Föreningsstämma skall innehålla en uppgift om de ärenden som skall förekomma. Kallelsen skall utfärdas sex till fyra veckor före Ordinarie Föreningsstämma och sex till två veckr före Extra Föreningsstämma.

Kallelsen skall utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning, brev med posten eller via e-post med mottagningskvittens.

Andra meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet eller skickas ut som brev eller via e-post.

§ 6 Ärenden på Ordinarie Föreningsstämma
På en Ordinarie Föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. godkännanden av röstlängden
 3. val av en eller två justeringsmän
 4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. fastställande av dagordning
 6. styrlesens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller

förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

beslut om aansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

val av ordförande för ett år

val av sekreterare för ett år

val av ordinarie styrelseledamöter (första året väljs två styrelseledamöter för ett år och

resterande för två år)

val av styrelsesuppleanter för ett år

val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter för ett år

val av valberedning för ett år

övriga ärenden som skall tas upp på Föreningsstämman enligt tillämplig Lag om Ekonomiska

Föreningar eller föreningens stadgar.

§ 7 Medlems röst
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud skall visa upp en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdades. Ett ombud får bara företräda en medlem. En medlem får ta med högst ett biträde på föreningsstämman. För en fysisk person gäller att endast en annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud.

§ 8 Styrelse
Styrelsen består av lägst fem och högst sju styrelseledamöter med lägst två och högst
tre styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs årligen fram till slutet av nästa Ordinarie Föreningsstämma. Ordförande och sekreterare väljs första gången på ett år och övriga ordinarie ledamöter på två år, samt suppleant/suppleanter på ett år. Därvid omväljs inte hela styrelsen på en gång.

Om en styrelseledamot avgår under året skall en styrelsesuppleant ersätta den avgående styrelseledamoten. Ifall antalet styrelseledamöter, efter inval av styrelsesuppleanter, understiger fem skall styrelsen försöka adjungera ytterligare en person bland medlemmarna. Samtliga medlemmar meddelas om att så har skett och ombeds godkänna den adjungerade styrelseledamoten. En enkel majoritet av de som svarar räcker för att den adjungerade ledamoten godkänns.

Föreningen genom styrelsen är personuppgiftsansvarig för medlemförteckningen och ändamålet med förteckningen är att föreningen, medlemmar och andra skall kunna få ett underlag för att bedöma medlemsförhållandena. Förteckningen skall innehålla lägenhetsnummer, namn, personnummer och kontaktdetaljer på lågenhetsinnehavare, samt tidpunkt då en medlem inträdde i eller utträdde ur föreningen. Den som önskar har rätt att ta del av medlemsuppgifterna i form av en aktuelll utskrift.

§ 9 Revisor
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Om revisorerna har gjort särskilda anmärkningar i sin revisionsberättelse skall styrelsen lämna en skriftlig förklaring över anmärkningarna till den ordinarie föreningsstämman.

§10 Insats och årsavgift
Styrelsen fastställer insats och årsavgift för varje lägenhet. Om en insats skall ändras måste alltid beslut fattas av en föreningsstämma.

Årsavgiften för en lägenhet beräknas så att den, i förhållande till lägenhetens andelstal/fördelningstal baserad på boarea, kommer att bära sin del av föreningens kostnader, samt amorteringar och avsättning till fonder. Årsavgiften betalas månadsvis och i förskott senast den sista vardagen före varje ny månads början.

Styrelsen kan besluta att den del av årsavgiften som avser ersättning för varje lägenhets värme, varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten kan beräknas efter förbrukning eller boarea.

§11 övriga avgifter
Föreningen kan ta ut upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift efter beslut av styrelsen. Upplåtelseavgift är en särskild avgift som föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen, när bostadsrätten upplåts första gången.

För arbete vid övergång av en bostadsrätt får föreningen av bostadsrättsinnehavaren ta ut en övertåtelseavgift med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får föreningen av bostadsrättsinnehavaren ta ut en pantsättningsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet. Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta med anledning av lag eller annan författning.

§ 12 Underhåll
Styrelsen skall upprätta en underhållsplan för genomförande av underhållet av föreningens hus och årligen upprätta en budget för att kunna fatta beslut om årsavgiftens storlek och säkerställa behövliga medel för att trygga underhållet av föreningens hus samt varje år besiktiga föreningens egendom.

§ 13 Fonder
Inom föreningen skall bildas en fond för yttre underhåll och en dispositionsfond. Avsättning till fonden för yttre underhåll skall ske i enlighet med antagen underhållsplan enligt § 12. De överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet skall avsättas till dispositionsfonden.

§14 Bostadsrättsinnehavarens ansvar
Bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad, till det inre, hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Med ansvaret följer både underhålls- och reparationsskyldighet. Bostadsrättsinnehavarens ansvar omfattar även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Han är också skyldig att följa föreningens regler och beslut som rör skötseln av marken. Föreningen svarar i övrigt för husets underhåll. Till det inre räknas:

 • -  rummens väggar, golv och tak
 • -  inredning i kök, badrum och övriga utrymmen som hör till lägenheten
 • -  glas i fönster och dörrar
 • -  lägenhetens ytter- och innerdörrar.
  Bostadsrättsinnehavaren svarar för målning av innersidor av fönstrens bågar och karmar, men inte för målning av utifrån synliga delar av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och inte heller för annat underhåll än målning av radiatorer och vattenarmaturer eller av de anordningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, ventilation och vatten som föreningen försett lägenheten med.

Bostadsrättsinnehavaren svarar inte för reparationer av de ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och ventilation som föreningen försett lägenheten med och som tjänar mer än en lägenhet.

För reparationer på grund av brand- och vattenledningsskada svarar bostadsrättsinnehavaren endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. Detta gäller i tillämpliga delar även om det förekommer ohyra i lägenheten.

I fråga om brandskada som bostadsrättsinnehavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättsinnehavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han borde iakttagit.

Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådana underhållsåtgärder, som bostadsrättsinnehavaren skall svara för. Beslut om detta skall fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärder som utförs i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus, som berör bostadsrättsinnehavarens lägenhet.

§15 Förändring i lägenhet
Bostadsrättsinnehavaren får inte utan styrelsens tillstånd, i lägenheten, göra ingrepp i bärande konstruktion, ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten, Styrelsen får inte vägra att ge tillstånd om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

§ 16 Uthyrning av bostadsrätt i handra hand
En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättsinnehavaren skall skriftligen hos styrelsen på anvisad blankett ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas. Tillstånd skall lämnas om bostadsrättsinnehavaren har beaktningsvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.

§17 Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar erfordras 2/3 majoritet av de vid föreningsmötet avgivna rösterna

§18 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser.

§ 19 Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övriga tillämpliga författningar. 

© Brf Strandhagen 2017